Εργαλεία

Methodological framework for the definition and development of training material for STEM teachers / Research results and teaching approach

(Download here – Language: English)

Τα STEM στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως μη-έμφυλο αντικείμενο διδασκαλίας – Διαδικτυακές ενότητες επιμόρφωσης εκπαιδευτικών

Εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς: Οδηγίες προσέγγισης ολοκληρωμένης διδασκαλίας STEM και εξετάσεις αξιολόγησης